Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Trimid.pl

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez NutriCare Professional spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie www.trimid.pl (dalej: „Sklep Internetowy”).
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.trimid.pl prowadzony jest przez Nutricare Professional spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Poleczki 24, NIP: 951 239 92 40, REGON: 362703824,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579401, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł. Dane kontaktowe:

Nutricare Professional Sp. z o.o.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 24

 

Definicje

 1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - czynność faktyczna, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu, w sposób określony w zamówieniu złożonym za pośrednictwem Strony Internetowej:
 3. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 8. Suplement Diety: środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - regulamin sklepu internetowego trimid.pl;
 11. Rejestracja - czynność faktyczna, dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nutricare Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 24, NIP: 951 239 92 40, REGON: 362703824, o kapitale zakładowym 200.000 zł, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.trimid.pl
 14. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 15. Ustawa o bezpieczeństwie żywienia i żywności - ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 z 2006 r., poz. 1225).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wyłącznie do sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Konsumentów.

Zamówienie. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nutricare Professional Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Płatność

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności - realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu płatności przez Klienta. Realizacja płatności kartą płatniczą oraz przelewem elektronicznym przeprowadzana jest za pośrednictwem Dotpay.pl;
  3. gotówka za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy - realizacja zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Stronie Internetowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dostawa 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..
 2. Towary wysyłane są następnego dnia roboczego po złożeniu i opłaceniu Zamówienia. W przypadku złożenia i opłacenia Zamówienia przed godziną 15.00 w dniu roboczym, Towar wysyłany jest tego samego dnia.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszty dostawy znajdują się na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

Rękojmia 

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@trimid.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (np. kopię paragonu lub faktury, wydruk z karty płatniczej lub inny dowód zakupu towaru).
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 24. Koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy bok@trimid.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia umieszczonym na www.trimid.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a Towar, po otwarciu opakowania, nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@trimid.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w związku ze składaniem zamówienia jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności TRIMID.PL.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl